Beleidsplan van de stichting EJO Burundi

 

Beleidsplan 2020

Stichting EJO Burundi

 

Inhoudsopgave

 

1. Voorwoord

2. Stichting EJO Burundi

2.1 Introductie

2.2 Visie

2.3 Missie

2.4 Doelstellingen

2.5 Effectiviteit

2.6 Identiteit

2.7 Bestuur van Stichting EJO

3. Burundi

3.1 Maatschappelijke context

3.2 Partnerorganisatie AJMPD

4. Planning, evaluatie en controle

4.1 Planning en evaluatie

4.2 Controle partnerorganisatie

5. Fondswerving in Nederland

5.1 Doelgroep en bereik

5.2 Overige fondswerving

6. Communicatieplan

6.1 Algemeen

6.2 Communicatiemiddelen

7. Financieel beleid

7.1 Algemeen

7.2 Financiële doelen voor 2020

7.3 ANBI-status en keurmerk

8. Contactgegevens

 

 

1. Voorwoord

Twaalf jaar geleden kwam ik via mijn werk in contact met iemand uit Burundi die hier was op uitnodiging van onze regering. Deze bevlogen man maakte zo’n indruk met zijn visie voor zijn land en volk. Iemand die durft te dromen, maar het daar niet bij laat. Hij stelt alles in het werk om aandacht te vragen voor ”zijn” project. Dat was de aanzet om ook in Nederland en meer specifiek in Delft steun te zoeken voor de financiering van zijn plannen en ideeën. Dat lukte en met deze steun zijn er na zeven jaar al mooie verbeteringen waarneembaar. Maar er is nog zo veel meer mogelijk en vooral nodig.

Samen met het bestuur hoop ik velen te kunnen overtuigen van de noodzaak van steun waarmee wij mogelijkheden zien die nachtmerries in toekomstdromen kunnen veranderen. EJO staat voor Educatie voor Jongeren door Ontwikkeling, maar in het Kirundi betekent het hoop voor de toekomst. Dat is waar wij ons sterk voor maken. Toekomst voor een volledig kapot land. Toekomst voor jeugd door onderwijs en onderlinge verzoening.

Education is the most powerful weapon which you can use to change theworld’ Nelson Mandela

Met deze woorden beschrijft Nelson Mandela treffend het belang van onderwijs. Educatie is de sleutel tot ontwikkeling en een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid. Tevens vormt educatie een prachtig middel om vormen van ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie aan te pakken.

Burundi, een klein land in het oostelijk midden van Afrika, wordt gekenmerkt door een roerig verleden van staatsgrepen, conflicten en genocide. Dit heeft een verwoestend effect gehad op het sociale, politieke en economische leven. Na afloop van de burgeroorlogen waren de infrastructuur, het onderwijs, het zorgsysteem en de economie van het land vrijwel geheel verwoest. Op dit moment wordt in Burundi hard gewerkt aan wederopbouw van het land, maar ondanks deze inspanningen bevindt het land zich onderaan de Human Development Index, is de toegang tot en kwaliteit van onderwijs beperkt en blijven er nog vele dieper liggende oorzaken van problemen over, die nog niet aangepakt zijn. Stichting Educatie Jongeren in Ontwikkeling (EJO)/Burundi (hierna: EJO) wil bijdragen aan de ontwikkeling van Burundi door het vergroten van de toegang van jongeren tot educatie. Daarnaast beoogt de stichting met de uitvoering van haar activiteiten de vredesopbouw in Burundi te bevorderen.

Dit tweeledige doel is leidend voor de activiteiten van Stichting EJO en is daarom in dit beleidsplan op alle fronten doorgevoerd. Door dit doel als uitgangspunt van handelen te nemen, is Stichting EJO ervan overtuigd dat zij een bijdrage kan leveren aan het creëren van meer kansen voor Burundezen.

Dit beleidsplan geeft richting aan de koers die EJO wil varen en is daarmee een handvat voor het bestuur. Dit beleidsplan zal actief gebruikt worden bij (bestuurs-)vergaderingen en zal leidend zijn voor de besluiten die genomen zullen worden. Daarnaast beoogt dit beleidsplan transparantie en inzicht in de werkwijze en activiteiten van EJO te bieden. Dit beleidsplan zal daarom tevens verspreid worden onder geïnteresseerden in en donateurs van de stichting.

Suggesties ter verbetering van dit beleidsplan zijn uiteraard welkom. Uw suggesties, vragen of opmerkingen kunt u mailen naar ejoburundi@gmail.com

Namens het bestuur van Stichting EJO Burundi,

Ditte Mostert-Bok Voorzitter Delft, 1 januari 2020

 

2. Stichting EJO Burundi

2.1 Introductie

Op 19 juli 2012 is de Stichting Educatie Jongeren in Ontwikkeling (EJO)/Burundi officieel opgericht via een akte bij notaris Mr. W.J. Boelens in Delft. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 55735088 en heeft een eigen rekeningnummer: NL87 INGB 0007 0338 64

2.2 Visie

Stichting EJO streeft naar de verwezenlijking van het recht op onderwijs en vrede voor alle Burundezen, ongeacht religie of afkomst. Hiermee wil Stichting EJO bijdragen aan een land waarin de voorwaarden voor ontwikkeling gewaarborgd zijn, waarin jongeren door middel van kwalitatief goed onderwijs leren om vreedzaam mee te werken aan een respectvolle, menswaardige en rechtvaardige samenleving.

De visie van Stichting EJO is breed gedefinieerd, zodat de stichting kan groeien en ze haar activiteiten steeds verder kan uitbreiden naar andere gebieden in Burundi en naar andere en nieuwe groepen Burundese jongeren. Van EJO’s visie is EJO’s missie afgeleid.

2.3 Missie

Stichting EJO ondersteunt de Youth Association in Peace Mission Through Developement/Association pour la Jeunesse en Mission de Paix par le Développement. (hierna te noemen AJMPD), een lokaal Burundees vredes- en ontwikkelingsinitiatief, in het vergroten van de toegang tot onderwijs voor Burundese jongeren en in vredesopbouw. De primaire doelgroep zijn de jongeren in de commune Rumonge, 80 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Bujumbura. Het vergroten van toegang tot onderwijs voor de jongeren en het bevorderen van verzoening en vrede binnen deze doelgroep (zodoende worden de ontwikkelingskansen voor deze jongeren vergroot) is leidend.

2.4 Doelstellingen

De missie van Stichting EJO wordt in deze paragraaf vertaald naar verschillende doelstellingen.

Geldelijke en materiële ondersteuning

De ondersteuning zal bestaan uit financiële en materiële ondersteuning, op basis van behoeften als geïdentificeerd door de lokale partnerorganisatie AJMPD. Stichting EJO zal zich derhalve niet richten op het uitvoeren van bemiddeling of (politieke) lobby. De stichting zal zich met name richten op activiteiten ten behoeve van de financiële ondersteuning van de lokale partnerorganisatie, materiële ondersteuning zal beperkt zijn. In de gevallen dat het verstrekken van materiële ondersteuning gewenst is, zal er binnen het bestuur overlegd worden over de mogelijke schaduwzijden hiervan. Zo zal bijvoorbeeld onderzocht worden of de verzending van materiaal geen schade toebrengt aan de lokale economie. Op basis van de uitkomsten van het overleg zal besloten worden of de stichting EJO de gewenste materiële ondersteuning zal bieden.

Stichting EJO onderneemt verschillende activiteiten op zowel nationaal als internationaal niveau om de financiële en materiële ondersteuning te kunnen bieden. Onder deze activiteiten vallen:

– Fondsenwerving

– Het geven van voorlichting: het bestuur van Stichting EJO zal voorlichting geven over de activiteiten van de stichting en het werk van onze partner AJMPD in Burundi. Deze voorlichting zal geboden worden aan geïnteresseerden, potentiële donateurs, financiers en filantropische instellingen.

Samenwerking

Stichting EJO heeft ervoor gekozen om een langdurige samenwerking aan te gaan met de organisatie AJPMD. Stichting EJO zal in eerste instantie het onderwijsproject van de AJMPD ondersteunen. Deze focus draagt bij aan het waarborgen van de kwaliteit van de projecten en maakt in het kader van dit project een structurele aanpak, vanwege de voorziene consequente financiering, mogelijk.

Speerpunten

Het onderwijsproject dat door de Stichting EJO ondersteund wordt, moet gerelateerd zijn (direct bijdragen) aan de twee speerpunten van Stichting EJO:

-Speerpunt 1. Educatie

Ontwikkeling door onderwijs biedt jongeren kansen voor een betere toekomst. Stichting EJO draagt hieraan bij door het vergroten van de toegang tot educatie in Burundi, ongeacht religie, afkomst en geslacht.

Voorbeelden van activiteiten die onder dit speerpunt vallen, zijn: o.a. de bouw/onderhoud van scholen, het verstrekken van studiebeurzen, het aanstellen van leerkrachten, het verstrekken van lesmateriaal, etc.

-Speerpunt 2. Vredesopbouw

Vrede is een basisvoorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Door jongeren met verschillende afkomst op jonge leeftijd samen te brengen kan een duurzame vrede bevorderd worden. Stichting EJO wil door middel van onderwijs ook bereiken dat vooroordelen en negatieve percepties van jongeren van diverse afkomst verdwijnen.

Voorbeelden van activiteiten die onder dit speerpunt vallen, zijn: o.a. het gezamenlijk onderwijzen van studenten met verschillende afkomst, het organiseren van sessies om studenten met verschillende achtergronden dichterbij elkaar te brengen, het aanbieden van trainingen om vooroordelen tegen te gaan.

2.5 Effectiviteit

De ondersteuning die Stichting EJO biedt, moet ten goede komen aan de jeugd van Burundi middels het onderwijsproject en alle daaraan gerelateerde projecten. Stichting EJO wil directe ondersteuning bieden en zoekt afhankelijk van de context naar de meest efficiënte en effectieve manier om dit te kunnen doen.

Stichting EJO stelt de volgende eisen aan het onderwijsproject van de AJMPD:

* Door medewerkers van het project wordt elk half jaar een voortgangsrapportage ingeleverd. In deze rapportage worden uitgevoerde activiteiten en de bestedingen van de financiële bijdragen van Stichting EJO beschreven en verantwoord.

* Voorafgaand aan de implementatie van activiteiten die vallen onder het project, moet bekend zijn wie er met deze activiteiten zijn geholpen en hoe deze activiteiten passen binnen de doelstellingen van het onderwijsproject.

2.6. Identiteit

Stichting EJO kan getypeerd worden als een christelijke stichting die zich inzet voor alle jongeren in Burundi ongeacht geloof, afkomst en geslacht. Kernwoorden die de identiteit en het werk van de stichting beschrijven zijn: vrede, liefde, gelijkheid, rechtvaardigheid, bewogenheid, kansen, ontwikkeling en ontplooiing.

2.7 Bestuur van Stichting EJO

Het bestuur van Stichting EJO bestaat uit minimaal drie en maximaal negen leden. Op dit moment bestaat het bestuur uit zes bestuursleden. 

Het huidige bestuur bestaat uit:

Ditte Mostert- Bok Voorzitter

Marielle van den Berg-Mostert Secretaris

Erik Blijleven Penningmeester

Jilles Meinster Algemeen bestuurslid

Fleur van Lit Algemeen bestuurslid

Anneke Snijders-Herngreen Algemeen bestuurslid

Willem Jan Kaljouw denkt mee als zijnde contactpersoon tussen het bestuur en de diaconie van de PKN-kerken in Delft.

3. Burundi

3.1 Maatschappelijke context

Waar voor grote delen van Afrika geldt dat er grote gezinnen in kleine huisjes wonen, geldt dat voor Burundi als land ook. Het land is zelf als een klein huisje waarin een heel groot gezin is gehuisvest. Een ”gezin” waarin tegenstellingen spelen tussen noord en zuid, man en vrouw, stad en platteland, Hutu en Tutsi. Spanning over de te verdelen ruimte, vooral tussen zij die bleven en zij die moesten vluchten en nu teruggekeerd zijn. Er is gebrek aan alles.

3.2 Partnerorganisatie AJMPD

Introductie

De AJMPD werd officieel erkend door het ministerieel besluit ref.nr. 530/048 van 17 januari 2005. Deze lokale stichting in Burundi bestaat uit een divers bestuur met als voorzitter de heer Bernard Ndiho, die tevens initiatiefnemer is. De AJMPD zet zich in voor de jeugd in Burundi, met name in het district Rumonge/Bururi, maar ook in Bujumbura waar een klein project is om jonge ongehuwde moeders samen met hun kind op te vangen en te helpen een plaats in de maatschappij te vinden door hen een vak te leren. De initiatiefnemer zag dat de uit ballingschap teruggekomen jeugd geen aansluiting vond bij het bestaande onderwijs, door gebrek aan kennis over Burundi en het niet spreken van de gangbare (Franse) taal. Hierdoor dreigde vooral de jongens in de handen te vallen van rebellengroepen die hen geld en erkenning beloofden. Bernard Ndiho heeft toen samen met zijn bestuur en anderen uit het onderwijs, een programma samengesteld waardoor deze jongelui snel de Franse taal leren spreken en kennis maken met de geschiedenis en cultuur van Burundi. Hierdoor zijn zij in staat snel aansluiting te vinden bij de reguliere lesprogramma’s en voelen zij zich weer “thuis” in Burundi.

Missie

De AJMPD draagt bij aan de totstandkoming van duurzame vrede in Burundi door middel van het inzetten van ontwikkelings- en (vredes-)onderwijsprogramma’s voor jongeren in Burundi. Deze missie heeft de AJMPD vertaald naar twee doelstellingen.

Onderstaande informatie is afkomstig uit het beleidsplan van de AJMPD zelf.

Doelstellingen

a. Vredesonderwijs

Door de crises die de bevolking van Burundi in het verleden troffen, zijn veel jongeren betrokken geweest bij de burgeroorlogen. Deze jongeren hebben vaak actief deelgenomen aan de oorlogen, waardoor het gebruik van geweld genormaliseerd lijkt te zijn.

Daarnaast is de werkloosheid onder jongeren in Burundi erg hoog. Het bereiken van een duurzame vrede wordt hierdoor constant bedreigd.

Het is van groot belang aan jongeren te laten zien dat het mogelijk is een leven te leiden zonder gebruik te maken van wapens en geweld. Daarnaast moeten jongeren begeleid kunnen worden in ontwikkelingsactiviteiten waardoor ze leren hun dagelijks brood op een verantwoorde wijze te verdienen.

In navolging van deze feiten is het prospectus van de AJMPD:

– Het informeren van de jeugd dat een menswaardig leven mogelijk is zonder het gebruik van wapens of andere vormen van geweld.

– Het verzekeren van onderwijs voor de jeugd en het aantonen dat welvaart te realiseren is zonder gebruik te maken van wapens;

– De jeugd laten zien dat ze een speciale rol hebben om vrede te realiseren door zich te ontwikkelen;

– Het onderwijzen van de jeugd in hoe zij afstand kunnen doen van geweld door het tonen van films, organiseren van seminars et cetera;

– Bevordering van verzoening tussen en wederzijdse aanvaarding van jongeren.

b. Educatie

Om haar doelstellingen te bereiken, heeft de AJMPD in het belang van de jeugd verschillende activiteiten gecreëerd. Zoals de AJMPD zelf stelt: onderwijs brengt een

verandering van denken. Onderwijs is de sleutel tot alle ontwikkeling en brengt hoop op beter leven na het voltooien van de opleiding.

De gevolgen van de tragische geschiedenis van Burundi zijn zichtbaar in de toestand waarin het land zich bevindt. De regering is op dit moment niet in staat onderwijs aan alle kinderen te bieden. Daarom zijn de doelstellingen van de AJMPD als volgt:

– Hulp aan kwetsbare jongeren uit Burundi; momenteel alleen nog in het district Rumonge

– Ontwikkeling van taalkundige en culturele centra voor gerepatrieerde studenten uit

(buur)landen waar Engels de voertaal is, om hen zo de Franse taal te leren;

– Oprichting van een middelbare school voor gerepatrieerde en ”gebleven” studenten, zodat

zij hun studie kunnen voortzetten;

– De socio-professionele en culturele integratie van gerepatrieerde jonge werknemers en

professionals uit Engelstalige (buur)landen;

– Opstarten en faciliteren van opleidingscentra waar jongeren diverse ambachten kunnen

leren.

De AJMPD wil ondersteuning bieden aan kwetsbare studenten door middel van een integraal framework, dat wil zeggen door:

– Het betalen van schoolgeld.

– Het voorzien in schooluniformen en benodigde voorwerpen, zoals schriften, pennen,

potloden, linialen, wiskundige reeksen etc.

- Het zorg dragen voor de gezondheid van de studenten. 

- De familie van herkomst te ondersteunen met voedsel en activiteiten die de 

 zelfontwikkeling stimuleren. De AJMPD acht dit essentieel, aangezien het van belang is dat 

 als de student naar huis gaat, hij of zij in leefbare omstandigheden verkeert;

- Het bijhouden van de leerprestaties en de vooruitgang van elk van de studenten.

Doelgroep 

De primaire doelgroep van de AJMPD is de jeugd. Echter, omdat de werkzaamheden in een bredere sociale omgeving worden uitgevoerd, profiteert de gehele bevolking van de activiteiten van de organisatie.

Locatie

Het operationele hoofdkantoor van de AJMPD is gevestigd in de stad Bujumbura en haar activiteiten richten zich vooralsnog hoofdzakelijk op de commune Rumonge.

Activiteiten

De huidige activiteiten  (2013-2021) van de AJMPD met betrekking tot het onderwijsproject zijn de volgende:

Het bouwen van zes klaslokalen (totstandkoming Delft Light College)

Het bouwen van een administratief gebouw (kantoren);

Het bouwen van 6 sanitaire ruimten voor studenten;

Het bouwen van 2 sanitaire ruimtes voor het personeel en de ambtenaren;

Het plannen en bouwen van een sportveld;

Het zorg dragen voor de inrichting van de lokalen en de kantoren.

De aanleg van een moestuin en kippenfarm bij de school.

Het bouwen van een keuken en deze inzetten voor voedingslessen en maaltijden voor en door leerlingen. 

Het zordragen voor goed werkende computers voor het computerlokaal.

Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een vervolgopleiding te starten.

 

4. Planning, evaluatie en controle

4.1 Planning en evaluatie

Stichting EJO zal na elk kalenderjaar een jaarverslag produceren. In dit jaarverslag zal de stichting de ondernomen activiteiten en de behaalde resultaten beschrijven. Naast het schrijven van een jaarverslag zal er na elk kalenderjaar, tijdens de bestuursvergadering, worden vooruitgeblikt op het werk van Stichting EJO in het volgende jaar en indien nodig het beleidsplan worden aangepast.

4.2 Controle partnerorganisatie

Stichting EJO ziet erop toe dat de financiële ondersteuning door de stichting aan de AJMPD louter en alleen ten goede komt aan het jeugdproject. De AJMPD wordt geacht elk half jaar een voortgangsrapportage te schrijven, waarin de besteding van de EJO gelden verantwoord wordt. Daarnaast dient de AJMPD inzicht te bieden aan Stichting EJO in de facturen van haar aankopen en de uitbetalingen van lonen aan de projectmedewerkers die betaald zijn met EJO-gelden.

 

5. Fondswerving

5.1 Doelgroep en bereik

Donateurs (d.w.z. particulieren en bedrijven/instellingen) ondersteunen de stichting door een eenmalige of periodieke financiële bijdrage(n). In 2020 blijft Stichting EJO actief op zoek gaan naar donateurs. Dit zal door zowel het bestuur en eventueel door, speciaal daarvoor aangetrokken, vrijwilligers uitgevoerd worden.

Stichting EJO wil de potentiële donateurs bereiken door het genereren van bekendheid:
- Het onderhouden van een eigen website met uitgebreide informatie over de stichting en haar werkwijze. 
- Geven van presentaties en lezingen (o.a. op scholen, bij bedrijven en tijdens kerkelijke bijeenkomsten). 
- Vermelding op websites van aangesloten donateurs. 
- Vermelding in kerkblad PKN Delft. 
- Interviews in (regionale) kranten, week- en dagbladen (regio Delft). 
- Deelname aan fancy fairs, verkopingen en braderieën die gericht zijn op ''het goede doel''.
Het doel voor 2020 is om minimaal 10.000 euro aan inkomsten via financiering van particuliere fondsen te verkrijgen. Met dit geld worden nieuwe computers aangeschaft voor het lokaal waar computeronderwijs wordt gegeven. Om gedegen computeronderwijs te geven zijn goede, werkende computers onmisbaar. 

Naast de fondsenwerving voor geldelijke donaties via donateurs en fondsen zal Stichting EJO in 2020 ook op andere manieren inkomsten genereren. 

5.2 Overige fondswerving

Youbedo en Doelshop

Op YouBeDo.com kunnen consumenten boeken bestellen en laten thuisbezorgen. 10% van het aankoopbedrag gaat naar een goed doel zonder dat het de koper iets extra’s kost. De koper mag tijdens de aankoop kiezen naar welke stichting de 12% van het aankoopbedrag geschonken wordt. Stichting EJO is één van stichtingen die gekozen kan worden.

Stichting EJO zal via Twitter, Facebook en mailings mensen oproepen om voortaan via YouBeDo.com haar/zijn boeken te kopen en 12% van het aankoopbedrag te schenken aan Stichting EJO. 

Doelshop 

Via deze site kunnen aankopen op allerlei websites worden gedaan, het kost niks extra’s maar levert inkomsten op voor stichting EJO.

Braderieën en markten

Stichting EJO zal op verschillende braderieën en markten een eigen stand beheren. Tijdens deze verkoopbijeenkomsten zal de stichting verschillende producten ter verkoop aanbieden. Deze producten zullen voorafgaand aan de verkoopbijeenkomst door het bestuur en vrijwilligers ingezameld en/of vervaardigd worden.

Statiegeldactie

In verschillende supermarkten zal Stichting EJO een lege flessenactie organiseren. Bij het lege flessenapparaat in de supermarkt wordt een bus geplaatst waar mensen hun legeflessenbonnetjes in kunnen stoppen. De opbrengst van deze bonnetjes is bestemd voor de realisatie van de doelstellingen van Stichting EJO.

Verkoopactie scholieren

In 2020 zal Stichting EJO op zoek gaan naar een basisschool die een verkoopactie met haar leerlingen wil organiseren. Hier kan gedacht worden aan het huis aan huis verkopen van bepaalde producten of aan het organiseren van een eenmalige grote verkoping.

Collectes 

Tijdens kerkelijke bijeenkomsten en andere bijeenkomsten zal er gecollecteerd worden voor Stichting EJO.

Wilde Ganzen

De stichting EJO probeert regelmatig om een project door de Wilde Ganzen te laten steunen. In 2020 vliegen de Wilde Ganzen voor EJO en dragen bij aan het project voor computers in het computerlokaal.

6. Communicatiebeleid

6.1 Algemeen

Stichting EJO vindt het van groot belang om duidelijk en transparant te communiceren naar alle donateurs en andere betrokkenen. Door middel van een website, social media en nieuwsbrieven (via mail of per post) wordt men op de hoogte gehouden. Het beleidsplan en eventuele andere stukken zijn via de website of bij de secretaris opvraagbaar.

6.2 Communicatiemiddelen

Website
Stichting EJO informeert haar donateurs en andere geïnteresseerden via Facebook en via de website. Op deze website is informatie te vinden over de stichting, over partnerorganisatie AJMPD, over Burundi en uiteraard over uitgevoerde projecten.

Nieuwsbrieven
Een aantal keer per jaar zal op de website een nieuwsbrief gepubliceerd worden. Deze zal ook per mail (en op verzoek op papier) verspreid worden onder de donateurs.

7. Financieel Beleid

7.1 Algemeen

De geldelijke middelen van de stichting bestaan uit:

– subsidies, giften, donaties, opbrengsten uit (sponsor)acties;

– hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;

– hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Stichting EJO garandeert dat tenminste 95% van deze opbrengsten besteed zal worden aan de gestelde doelstellingen. Maximaal 5% van de opbrengsten zal benut worden voor het dekken van de overheadkosten (o.a. bankkosten, promotiemateriaal).

Aan het eind van elk jaar wordt er door de penningmeester een financieel jaarverslag gemaakt. Tevens wordt door de penningmeester een begroting gemaakt van de baten en lasten voor het komende boekjaar. Deze begroting wordt tijdens de bestuursvergadering vastgesteld.

7.2 Financiële doelen voor 2020

Het doel voor 2020 is om minimaal 10.000 euro aan inkomsten via financiering van particuliere fondsen te verkrijgen. Met dit geld worden nieuwe computers aangeschaft voor het lokaal waar computeronderwijs wordt gegeven. 

7.3 ANBI- status en keurmerk

EJO heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de stichting officieel bij de Belastingdienst is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Als een stichting de ANBI-status heeft, mogen donateurs hun giften aan de stichting aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Giften aan EJO zijn dus aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Stichting EJO kiest er bewust voor om geen CBF keurmerk of het keurmerk goede doelen aan te vragen. Door het bestuur is besloten dat vanwege de relatief hoge kosten die het verkrijgen van een keurmerk met zich meebrengt de stichting in 2020 niet in staat is om een keurmerk aan te vragen.

 

8. Contactgegevens

Correspondentie:

Multatuliweg 32

2624CJ Delft

 

Telefoonnummer: 015 2578290

 

KvK nummer: 55735088

Fiscaal (RSIN) nummer: 851839708

Rekeningnummer (IBANnummer): NL87 INGB 0007 0338 64

 

Emailadres: ejoburundi@gmail.com

Website: www.ejoburundi.nl